češi zakázali levicový extrémismus pravicový lze hlásat d

{mosimage}„A byť rozumný v tom čase znamenalo, že si človek nemá pestovať nijaké súkromné ani obecné ilúzie. Má sa duševne prichystať na všeobecnú zradu, všeobecný krach všetkého, na čo sa vedome či nevedomky spoliehal.“ (Dominik Tatarka: Prútené kreslá)

české ministerstvo vnitra minulý týden po takřka ročních tahanicích zakázalo občanské sdružení Komunistický svaz mládeže. Organizace léta sdružovala desítky stalinistů a „profesionálních“ rádobyrevolucionářů blízkých Komunistické straně čech a Moravy. Ministerstvo nynější krok zdůvodnilo tvrzením, že KSM prezentací svých názorů usiluje o zrušení soukromého vlastnictví. Starostlivá ochrana ústavy? Možná… Kdyby úřad postupoval ve všech podobných případech shodně, omezil bych se na úvahu o tom, zda je moudré zahánět obskurní spolky typu KSM do ilegality…
Shodou okolností do českých kin právě přichází film Lindy Jablonské Kupředu levá, kupředu pravá. Dokument klade vedle sebe dění v KSM a Klubu mladých konzervativců – sdružení, které je pro změnu blízké vládnoucí ODS. Pohled Jablonské se vyznačuje pravolevou symetrií. Tento text usiluje o totéž.

Zrušení KSM aneb pikareskní román v dopisech
Dvacátého sedmého listopadu předešlého roku JUDr. Daria Benešová jménem volebního a sdružovacího oddělení ministerstva vnitra zaslala výzvu občanskému sdružení KSM. Podnět přišel od Policie čR.
Dopis Benešové se týkal dokumentu s názvem Politický program KSM. Hovořilo se v něm o „revolučním svržení kapitalismu masami pracujících“. Benešová formulaci hodnotila jako odporující ústavě. KSM se prý věnuje politické činnosti, což je v rozporu se zákonem o sdružování občanů, a usiluje o protiústavní cíle. Adresát měl do konce roku informovat o opatřeních, které podnikne k odstranění zjištěných skutečností.
šestnáctého prosince odepsal Benešové předseda KSM Milan Krajča. Vzhledem k „pružnosti“ komsomolců požádal o prodloužení termínu do konce března, zpřesnění výhrad a osobní setkání. O „kompetentnosti“ KSM svědčí i skutečnost, že se Krajča odvolal nikoliv na zákon 83/1990 o sdružování občanů, ale 89/1990, což je zákon autorský… Lhůta byla nicméně prodloužena.
Dvacátého osmého února 2006 Krajča poslal další dopis – třístránkový, na hlavičkovém papíře s pěticípou hvězdou a dokonce s uvedením správného zákona. Uvádí, že KSM dodržuje stanovy schválené ministerstvem. Kauzu prezentuje jako spor o výkon ústavně zaručené svobody slova. Přílohu dopisu tvoří výsledek tříměsíčního úsilí komsomolců – Politický program KSM, přejmenovaný na Program KSM. Další změny spočívají v nahrazení výrazů „usiluje“, „bojuje“ formulací „stojí na straně úsilí“ a záměně „svržení kapitalistického řádu“ za jeho „překonání“.
šestnáctého června ministerstvo obdrželo odborný posudek politologa Zdeňka Zbořila, jehož zjištění zní: „teze o překonání kapitalismu revoluční cestou je příliš nejasná a zjednodušující“. 29. 6. proděkan právnické fakulty v Plzni Milan Kindl dospívá k závěru, že pojem „revoluce“ je nejednoznačný – „Jde ovšem jen o pochyby“, píše. Zato Jiří Grospič z ústavu státu a práva Akademie věd čR tvrdí, že upravený program odporuje zákonu o sdružování i stanovám a obsahuje nedemokratické, protiústavní požadavky na revoluci a zrušení soukromého vlastnictví.
Dvacátého července ministerstvo zahájilo řízení o rozpuštění KSM, neboť prý i „upravený Politický program KSM… byl shledán protiústavním“. 4. srpna se k podkladům rozhodnutí dopisem vyjádřil první místopředseda KSM Radim Gonda. Namítl, že program ze zákona není součástí stanov, existují nenásilné revoluce a Grospičův posudek stírá rozdíly mezi soukromým vlastnictvím výrobních prostředků a institutem soukromého vlastnictví. Požádal o zastavení řízení; to bylo přerušeno do 4. září. V ten den na úřad putovalo doplnění stanov. Dvanáctého října bylo ovšem KSM odesláno usnesení o rozpuštění. Tento krok není zdůvodněn neslučitelností upravených stanov s ústavou, ale činností sdružení – konkrétně veřejnou prezentací textu, který „nadále připouští zapojení KSM do aktivit neslučitelných s ochranou práva každého jednotlivce garantovaného v čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod“.

Co je dovoleno bohovi…
ředitel „nestátní, nestranické, nevýdělečné vzdělávací instituce konzervativního zaměření“ nazvané Občanský institut – MUDr. Roman Joch – hlásá svérázné názory. Má jistě svaté právo tvrdit, že je třeba přijmout Izrael do NATO; výzvy ke genocidě Palestinců jsou nicméně přinejmenším nechutné… Ale to jsme stále v oblasti zahraniční politiky – tedy mimo problematiku prezentace protiústavního názoru na uspořádání společnosti.
V červnu však v Revue Prostor a na stránkách internetového časopisu EUPortal.cz vyšel Jochův článek pod názvem Gentleman a demokracie“. Joch v něm argumentuje, že souhlas tradičních elit (gentlemanů) s demokratickým uspořádáním společnosti byl vyvolán bojem proti vnějšímu ohrožení (komunismu) a měl pouze podmíněný charakter. Hnutí proti válce ve Vietnamu pak označuje za zradu levice na konsensu a stejně se staví k levicovému odmítání konceptu „civilizačního konfliktu“. Poslední odstavec článku stojí za to citovat celý: „Pokud by tedy západní civilizaci hrozil zánik v důsledku politické a intelektuální impotence levice, konzervativci by byli zbaveni závazku dodržovat dosavadní demokratický politický konsensus. Za těchto okolností by gentlemani neměli jinou možnost, než odmítnout demokracii, opět převzít vládu do svých rukou a pokusit se v praxi slovem i skutkem obhájit svobodu a existenci západní civilizace. Jinými slovy, nastolit pravicový autoritativní režim.“
Píše se snad v české ústavě něco o právu „gentlemanů“ vyhlásit výjimečný stav? To jistě ne. Stránky EUPortal.cz ovšem publikují texty pravičáků všech denominací, od prezidentova poradce Ladislava Jakla obhajujícího Klausovy fantazie o „postdemokracii“ a „NGOismu“, přes Jocha až po předsedu radikální Mladé pravice Lukáše Petříka. Myslet si za těchto okolností, že kvůli prezentaci protiústavního názoru na uspořádání společnosti policie navrhne zrušení Občanského institutu, by bylo nekonečně naivní…

Karel Dolejší
Autor pracuje ako hovorca Greenpeace čR. článok vyjadruje jeho osobný názor a nie je stanoviskom tejto organizácie.
vyšlo v týdeníku Slovo (www.noveslovo.sk)
Sdílejte
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •