Akce – Předání výzvy k záchraně Národního parku Šumava

Výzva k záchraně NP Šumava

Platforma ŠumavaPro ( www.sumavapro.cz), bude ve čtvrtek 21.dubna 2011 v 11:55 pořádat veřejné předání výzvy ministrovy životního prostředí, k záchraně Národního parku Šumava. Akce proběhne před Ministerstvem životního prostředí (Vršovická 65, Praha 10).

Pokud budete chtít akci k záchraně Národního parku Šumava podpořit, jste na této akci velmi vítáni. Vzhledem k časové symbolice bychom vás rádi požádali, Pokud můžete, přineste si s sebou budíky (vyjádření časové symboliky), pokud možno velké a zvonící. Na shromáždění si pak účastníci společně zazvoní. Také se můžete přidat k signatářům a podepsat výzvu (na www.sumavapro.cz), kterou podepsala také řada odborníků i ekologických organizací.

Text výzvy:

Vážený pane ministře,

obracíme se na vás s výzvou k záchraně Národního parku Šumava.

Národní parky chrání klenoty české přírody – v případě Šumavy je to pestrá mozaika rašelinišť a podmáčených smrčin, zbytky horských pralesů, ledovcová jezera. Žije zde naše poslední životaschopná populace tetřeva hlušce a domov tu mají i další ohrožená zvířata jako rys ostrovid, datlík tříprstý, puštík bělavý, perlorodka říční, či vzácný motýl žluťásek borůvkový. V tajemných rašeliništích, ve tlejícím dřevě a v pralesních půdách dosud nezničených holosečemi, objevili vědci drobné živočichy a houby, které se nevyskytují nikde jinde na světě.

Hlavním posláním národního parku je zachovat na významné ploše nerušený vývoj přírody. Nejen proto, že jej vzácné druhy rostlin, živočichů a hub potřebují. Ale také proto, abychom my, lidé, viděli divadlo přírody v jeho nekonečných proměnách a poznali i porozuměli tomu, jak se mění v závislosti na změnách prostředí. Národní park právě proto – ku prospěchu místních obcí – obdivují miliony návštěvníků.

Udivilo nás, že jste jako ministr životního prostředí jmenoval ředitelem Národního parku Šumava člověka, který poslání parku nerespektuje: bývalého politika Jana Stráského, který opakovaně prohlašuje, že „příroda je nepřítel, a proto se musí proti ní bojovat“. Ale nejvíce nás znepokojují záměry, které Jan Stráský oznámil. Proto Vás pane ministře vyzýváme, abyste při vědomí zodpovědnosti, kterou nesete, nepřipustil porušování českých zákonů i mezinárodních dohod a pravidel péče o národní parky. Žádáme Vás, abyste neprodleně:

 • Zajistil ochranu nedotčené přírody – tedy nepřipustil kácení a těžbu dřeva v území ponechaném přírodě ve stávajícím rozsahu 30% plochy národního parku a vytvořil podmínky pro jeho postupné rozšiřování na více než polovinu rozlohy do roku 2030.
 • Zajistil bezpodmínečnou ochranu vzácných druhů a lokalit evropského významu chráněných soustavou Natura 2000.
 • Zabránil zastavění národního parku – tzn. neumožnil žádné převody pozemků v majetku státu na soukromé osoby a  nepřipustil výstavbu ve volné krajině (mimo intravilány obcí).
 • Nepřipustil použití pesticidů v lesích národního parku.
 • Zajistil obnovení vědecké sekce Rady národního parku a  respektování odborných názorů a  principu předběžné opatrnosti při správě parku.
 • Zachoval transparentní systém zadávání zakázek – tzv. „minitendry“ a nedopustil vytunelování národního parku převodem práva hospodaření na obecně prospěšnou společnost.

Žádáme Vás, abyste zastavil i další nevratné kroky ve využití chráněného území před přijetím zákona o Národním parku Šumava, který má pravidla péče upřesnit. Vyzýváme Vás, abyste zajistil otevřenou diskusi a umožnil rovnocennou účast na přípravě zákona vědcům, nevládním organizacím, obcím, krajům a zástupcům ministerstva. Bez široké shody všech těchto skupin nedovolte zákon předložit vládě.

Národní parky a rezervace patří k našemu kulturnímu a přírodnímu dědictví. Nedovolte v Národním parku Šumava necitlivé zásahy, které nebude možno vrátit. Divokou přírodu vytvořit neumíme, můžeme ji jenom chránit. Nenechejte přetavit zdejší šperky české přírody v zisky těžařských společností a developerů.

Sdílejte
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •