Akční spolek nezaměstnaných a novela zákona o zaměstnanosti

Zákoník práce

Akční spolek nezaměstnaných (ASN) poslal před projednáváním novely Zákona o zaměstnanosti a sociálních zákonů kritický dopis a také analýzu bodů chstané novely, které se týkají nezaměstnaných, mimo jiné poslancům a senátorům. V dopise a analýze se vyslovil proti tomuto vládnímu návrhu. Na naši poštu odpověděli z politických stran KSČM a ČSSD s tím, že návrh novely nepodpoří. Ostatní strany, které jsou v poslanecké sněmovně a senátu, mlčí. Novela i s dalšími asociálními zákony byla schválena. I poté poslal ASN dopis stranám, že schválení nebylo správné a že proti takovýmto zákonům hodláme protestovat.

Projednávání

Během druhého čtení v poslanecké sněmovně, zrušila koalice arogantně obecnou rozpravu a vyhlásila tzv. Stav legislativní nouze. Právo promluvit měli pouze poslanci s tzv. přednostním právem, a nikoliv všichni poslanci. Ti z levice, kteří toto právo měli, se vůči tomuto zásahu ostře ohradili. I přes odpor levicové opozice schválili poslanci ODS, TOP 09 a strany Věci veřejné asociální zákony, mezi nimiž byla i novela zákona o zaměstnanosti. Vládnoucí strany daly jasně najevo, jak si představují demokracii (kapitalismus). Prosadit za každou cenu, co chtějí, bez ohledu na protesty a potřeby občanů. Předstírajíce, že chtějí snížit zadlužení země, snaží se ožebračit ,,obyčejné“ lidi, kteří často dřou nouzi s bídou. Ožebračit ty, kteří na krizi a na zadluženosti země nenesou vinu. Došlápnout si na viníky, na předchozí (i nynější) vlivné politiky, kteří tvrdili, že žádná krize u nás není a nebude a neudělali opatření, která by chránila lidi a státní peníze a kteří se k problematice zaměstnanosti, která je opravdu důležitá a klíčová, stavěli s nezájmem? Dotknout se bohatých, např. vyššími daněmi, odstranění zastropování pojištění, atd.? Bohatí, co jsou tu pro bohaté, jen v chudých peníze vidí, jak podivné.

Analýza ASN k novele zákonníku práce

Vyloučení možnosti souběhu pobírání podpory v nezaměstnanosti a výkonu nekolidujícího zaměstnání (§ 39 odst. 2 písm. d), § 44 odst. 3)

Pokud nezaměstnaný člověk pracuje v tzv. nekolidujícím zaměstnání, uchovává si pracovní návyky a zároveň si přivydělává, neboť podpora v nezaměstnanosti je nízká a často nepokrývá ani životní náklady, natož aby z ní nezaměstnaný mohl platit zvýšené výdaje spojené se sháněním nové práce. Možnost přivýdělku a pobírání podpory by měla být zachována i nadále a zároveň postačuje navrhované obnovení povinnosti nezaměstnaného hlásit v předstihu úřadu práce nástup do nekolidujícího zaměstnání. Popisované zneužívání nekolidujícího zaměstnání po dohodě s původním zaměstnavatelem je možné odstranit zákazem výkonu nekolidujícího zaměstnání u posledního zaměstnavatele.

V důvodové zprávě se uvádí, že často dochází ke zneužívání dohod o provedení práce. Současný neuspokojivý stav v této oblasti je výsledkem přílišné liberalizace, neboť nyní je možné tuto dohodu sjednat jen ústně, vyplatit na ni mzdu jakkoliv vysokou, a to vše bez povinnosti zaměstnance i firmy odvést pojistné. Proto je nutné zaměřit se na zákonnou úpravu dohod a nikoli rušit souběh pobírání podpory a přivýdělku.

Poskytování podpory v nezaměstnanosti až po skončení doby, v průběhu které by uchazeči měli být zabezpečeni prostředky z odstupného nebo odchodného (§ 44a),

Odstupné dostává zaměstnanec jedině v případě, že jeho pracovní místo bylo zrušeno. Jedná se o jednorázové odškodnění, které dává firma zaměstnanci za to, že už ho nemůže dále zaměstnávat. Ztráta zaměstnání je velmi těžká životní situace, zvláště v době krize, kdy na jedno volné pracovní místo připadá podle statistik celorepublikově více než 14 uchazečů, přičemž v mnoha regionech je situace mnohem horší. Proto se domníváme, že poskytovat podporu až po skončení doby, po které by uchazeči byly zabezpečeni z odstupného, je trestem pro ty, kteří přišli o práci, a znamená popření smyslu odstupného jako kompenzace za nezaviněnou ztrátu zaměstnání.

Vedle omezení finančních zdrojů budou uchazeči s odstupným postiženi také na svém důchodovém zabezpečení, protože pro tyto uchazeče budou z hlediska důchodového zabezpečení platit stejné podmínky, jako kdyby nepobírali podporu z důvodu vyčerpání podpůrčí doby.

Omezení výše podpory v nezaměstnanosti pro uchazeče, kteří ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sami nebo po dohodě se zaměstnavatelem (§ 50, odst. 3).

V návrhu zákona je uvedeno, že pokud zaměstnanec ukončí pracovní poměr bez vážného důvodu dohodou nebo výpovědí, sníží se mu podpora v nezaměstnanosti. To znamená trestání za uplatnění svobodné volby povolání zaručené článkem 26 (1) Listiny základních práv a svobod, které zaručuje právo opustit zaměstnání, jež uchazeči nevyhovuje.Důvodová zpráva k tomuto ustanovení nezmiňuje, že příčinou výpovědi nebo ukončení pracovního poměru dohodou je obvykle zhoršení pracovních podmínek (snížení platu, mobbing, diskriminace, přechod na směnný provoz apod.).

Dále se v návrhu zákona uvádí, že podpora nebude krácena tehdy, jestliže zaměstnanec ukončí pracovní poměr z „vážných osobních důvodů, např. etických, mravních či náboženských nebo z důvodů hodných zvláštního zřetele“. Kdo a podle jakých kritérií bude tyto důvody prakticky posuzovat a jak bude uchazeč dokazovat, že musel odejít ze zaměstnání např. kvůli diskriminaci nebo šikaně? Ochrana před diskriminací je u nás malá, kontrolní orgány neplní svoji funkci a samotný antidiskriminační zákon byl u nás schvalován osm let a byl schválen jen díky tomu, že ČR za jeho nepřijetí hrozily sankce EU. Za této situace občané radši ze zaměstnání odejdou dobrovolně, než aby vedli právní spory, na které nemají finanční prostředky a které navíc trvají mnoho let.

V zákoně není zohledněna ani situace občanů, kteří skončí pracovní poměr ve zkušební době. Právě v období po nástupu do zaměstnání dochází ve zvýšené míře k rozvázání pracovního poměru při konfrontaci očekávání zaměstnance a zaměstnavatele. Pro občany pobírající plnou podporu to může znamenat i faktor odrazující je od využití některých možností zaměstnání.

Závěr analýzy ASN

Pokud budou výše zmíněné návrhy schváleny, dojde k výraznému snížení životní úrovně nezaměstnaných občanů a jejich rodin, kteří už nyní patří ke skupinám, jimž nejvíce hrozí sociální vyloučení. Analýza dopadů návrhu na občany byla v důvodové zprávě provedena pouze verbálně, proto tyto následky na sociální situaci občanů nezmiňuje a omezuje se jen na rozpočtové hledisko.

Podpora v nezaměstnanosti existuje primárně proto, aby občané postižení ztrátou zaměstnání měli prostředky k uchování své pracovní síly a hledání nového uplatnění. V České republice se potenciál úspor v této oblasti vyčerpal již v minulých letech a další šetření by se mohlo projevit nárůstem sociálního vyloučení s negativními rozpočtovými dopady, které přesahují předpokládané úspory. Významnější pozitivní opatření směřující k podpoře zaměstnávání návrh nepřináší a ignoruje celkově hrubě neuspokojivou situaci v oblasti nezaměstnanosti a sociálního vyloučení, proto nelze očekávat ani zlepšení těchto problémů. Naopak v souběhu s důsledky dalších změn (snížení prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, závažný nárůst počtu občanů z nejrůznějších důvodů vyřazených z evidence uchazečů o zaměstnání) jde o vystupňování asociálního trendu, který narušuje základní strukturu české společnosti a může způsobit vznik početných sociálně vyloučených skupin, které se vyskytují všude, kde sociální systém nefunguje, a to se všemi z toho plynoucími následky pro poměry v české společnosti.

Tvář nového režimu

Současný bezohledný útok vládní koalice na sociální práva lidí odhaluje skutečnou povahu životních poměrů v našem novém režimu. Po Listopadu 89 jsme krátce zažívali období iluzí, kdy se občané těšili z nabytých politických a občanských svobod a sociální práva byla ještě nedotčená, ale v zákulisí se již upevňovaly mechanismy kapitalismu, nevyhnutelně protikladné demokracii a lidským právům.

Už deset let, počínaje takzvanou reformou veřejných financí po volbách v roce 2002, prožíváme kapitalistickou normalizaci, likvidaci všech práv kromě vlastnických, obětování lidí zájmu akumulace bohatství. Nikoli krátké polistopadové vábení, nýbrž současná likvidátorská politika je skutečnou podobou kapitalismu, a pokud připustíme jeho upevnění, příští generace budou žít jako pracovní roboti mezinárodních firem, jako zvířata možná občas dobře vykrmená, ale bez práva svobodně řídit vlastní život jako jednotlivci i jako kolektiv. Lidé budou žít ve stínu hrozby, že budou odhozeni na smetiště společnosti při ztrátě konkurenceschopnosti kvůli onemocnění nebo stáří.

Přidejte se k ASN a pomozte nám hájit práva lidí bez práce. (www.akcnispolek.estranky.cz)

Dana Hladíková a Vilém Gutfreund