Přednádraží musí žít

zdroj: Solidarita

Kauza ostravského Přednádraží, které jsme se věnovali v předchozím čísle Solidarity článkem „Přednádraží: Lidé bez ceny“, pokračuje. Město nadále usiluje o vysídlení dané lokality, a to s největší pravděpodobností proto, aby místo učinilo atraktivním pro potenciální investory. Přednádražní nájemníci, kteří se odmítají vystěhovat, čelí šikaně úřadů. Přednádraží potřebuje naléhavě pomoci.

Krátkodobým vítězstvím Přednádražních bylo rozhodnutí soudu z přelomu letošního srpna a září ve věci návrhu obvodního stavebního úřadu požadujícího vyklizení domů a vynucený odchod všech nájemníků. Soud vrátil tento návrh úřadu zpět a ten byl povinen ho stáhnout, čímž se dostalo určitého času pro řešení situace, pro udržení dosavadního bydlení. Později však stavební úřad odchod všech nájemníků požadoval znovu.

V téže době se pomalu začal protest v Přednádraží politizovat. Po konzultacích občanů za podpory Jakuba Poláka a zástupců ProAltu z Ostravy a Olomouce vznikl otevřený dopis starostovi Havlíčkovi a radním z obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. V dopise bylo upozorněno na těžkou situaci nájemníků, byly požadovány informace o postoji vedení obvodu k budoucnosti inkriminovaných domů a všichni představitelé byli pozváni na shromáždění nájemníků.

Poté, co soud vrátil zmíněný návrh, se v šapitó dovezeném mladými lidmi z pražského kulturního centra uskutečnilo shromáždění nájemníků. Nikdo z obvodního úřadu nepřišel; úřad pouze vydal stručnou tiskovou zprávu, že pozvání nepřijímá. Na uvedeném shromáždění byli přítomni někteří hosté; zúčastnili se lidé z kulturního centra, student z Hamburku nebo doktorandka ze Spojených států. Přišel i majitel domů Roztočil a přidali se další občané.

Účastníci shromáždění se dohodli, že v nájemních domech zůstanou a nebudou respektovat výzvy k opuštění Přednádraží. Velmi diskutovaný byl dlouhodobější návrh řešení situace vypracovaný Jakubem Polákem. Ten předpokládá vznik stavebního družstva nájemníků z Přednádraží, kteří by vlastními silami domy postupně opravili, a poté by byly odkoupeny od majitele Roztočila.

Tlak úřadů

V září přišly nové problémy, ale i snahy je řešit. Zhruba od července nebyly rodinám z Přednádraží vyplaceny některé dávky, a to především přídavky na bydlení: příjmy postižených poklesly o 20 % i více. Úřady odůvodňovaly tato opatření tak, že dávky nelze vyplácet lidem, kteří nerespektují výzvu a zůstávají na Přednádraží.

Vliv zde měla i skutečnost nečekaného odchodu účetní majitele domů a s tím související marné hledání některých dokumentů o placení nájmu, které byly při rozhodování o udělení příspěvku na bydlení rozhodující. Část dávek není proplácena ani v současnosti. Tyto problémy byly mnohokrát projednávány s úřady, avšak vynaložené úsilí nepřineslo žádný výsledek. To vše přispívá k nejistotě a rezignaci nezanedbatelné části nájemníků.

Občané z Přednádraží projevovali podnikateli Roztočilovi skeptickou důvěru a doufali, že v nejkratší době zaplatí opravy alespoň několika nejméně poškozených domů. Protože byl však Roztočil vystaven soudním pokutám a nepodařilo se mu zahájit opravy kanalizace, sklepy byly nadále zaplavovány. Během jednání v polovině září nakonec přiznal, že do oprav domů investovat nebude. Tak zmizela naděje na relativně rychlé řešení problému a možnost postupného převedení alespoň některých domů do podoby bytového družstva. (Před pár dny se podnikatel Roztočil pokusil o sebevraždu; byl hospitalizován v ostravské nemocnici.)

Pochopme otřesný tlak vyvíjený na občany z Přednádraží. Dlouhodobě byly sníženy sociální dávky pro rodiny o čtvrtinu. Chyběly potraviny pro děti i dospělé. U některých rodin bylo možné mluvit téměř o hladovění.

Příjem Češky, matky tří dětí, která bydlí v Přednádraží, činil 4 tisíce korun. Před krátkou dobou byla propuštěna a zároveň sociální odbor oznámil, že jí nevyplatí žádné dávky. Ocitla se tedy zcela bez prostředků. Nejstarší dcera byla nucena kvůli nedostatku peněz ukončit započaté studium na střední škole. Snad začne znovu příští rok. S dcerou jsme před 14 dny hovořili o možnosti, že by pomohla zřídit na Přednádraží malou knihovnu. To je teď neuskutečnitelné. Zatím je tato rodina odkázána na omezenou pomoc souseda.

Nezaměstnanost je velkým břemenem pro občany tohoto mikroregionu. Z nájemníků bydlících na Přednádraží je jeden zaměstnán v komunálním podniku, několik dalších zaměstnává romský podnikatel zajišťující výkopové práce, menší počet dalších provádí činnosti uložené úřadem práce. Desítky dalších mužů a žen, odmítnou-li nezákonné práce načerno, se musí spokojit s rychle se snižujícími sociálními dávkami.

Před několika dny byly dodávky elektrického proudu pro Přednádraží zrušeny. Podle dílčích informací kvůli různorodým dluhům, a to jak dluhům majitele, tak nájemníků. Je téměř jisté, že proud byl vypnut i těm, kteří řádně zaplatili za jeho dodání. V řadě bytů se k vaření využívá elektřina.

Potenciální bezdomovci

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na konci září obcházeli přednádražní rodiny s dětmi. Upozorňovali je na poškození domů a s tím související hrozbu úrazů pro děti, navrhovali odstěhování do konce září. Ve vyhrocené situaci automaticky vznikla fáma, že rodinám, které se do konce září neodstěhují, budou děti odebrány. Autor tohoto článku o této hrozbě 26. 9. osobně jednal s vedoucím oddělení sociálně-právní ochrany dětí Yvetou Holubovou a pracovníkem oddělení Miroslavem Pyšem. Oba potvrdili, že na Přednádraží nepřichází nikdo s návrhy na odebrání dětí kvůli nedodržení termínu vystěhování.

Takové zvěsti nicméně nutí drtivou většinu lidí k hledání náhradního ubytování, v krajním případě v ubytovnách, které jsou pro rodiny zcela nevyhovující. Tato situace snad nejvíce láme vůli přednádražních občanů k odporu. V době vzniku tohoto článku je většina nájemníků ochotna odejít, v nejkrajnějším případě i do ubytoven.

Přes míru poškození domů je Přednádraží domovem pro řadu lidí. Ubytovny znamenají pro rodinu velmi nepříjemnou situaci, a sice pobyt s dalšími lidmi v jedné místnosti. A za tyto podmínky se ve většině případů platí vyšší nájem. Než se lidé na ubytovnu nastěhují, musí složit bezmála lichvářskou kauci ve výši 10 tisíc korun.

Nedostatečné podmínky bydlení vedly v ubytovně v Ostravě Svinově k epidemii úplavice. Je lepší bydlet v poškozených domech, nebo v nevyhovujících ubytovnách, kde hrozí úplavice? Taková je svoboda volby pro chudé obyvatele Ostravy. Prezidentka organizace azylových domů v ČR právem zdůraznila, že lidi na ubytovnách je třeba považovat za poloviční bezdomovce.

Černá kniha kapitalismu

Tyto dny a hodiny jsou pro Přednádraží těmi nejkritičtějšími od prvních srpnových dnů, kdy stavební úřad rozhodl o okamžitém odchodu lidí z domů. Jak pomoci? Peněžními sbírkami v Ostravě a Praze a brzkým příjezdem sympatizantů z jiných měst, kteří by ukázali, že naši spoluobčané nejsou ve svém zápase osamoceni.

Zápas za záchranu nájemníků z Přednádraží má širší souvislosti. Stejné nebezpečí hrozí nájemníkům i v jiných místech. Zatím je však zápas Přednádraží od těchto případů poněkud izolován. Na Palackého ulici nedaleko Přednádraží vystěhovává majitel další nájemníky, kteří mají podepsanou smlouvu na dobu určitou i neurčitou. Je třeba, aby snahy za záchranu bydlení na Palackého, Přednádraží i jinde postupovaly společně. Někteří aktivisté ostravského ProAltu jednali s nájemníky jednoho z domů na Palackého, následně telefonicky intervenovali u majitele domu. Vystěhování se však zabránit nepodařilo. 24. 9. musí z domu odejít poslední rodina s nájemní smlouvou na dobu neurčitou.

Sociolog Jan Keller opírající se o výklad Loica Wacquanta v nejnovější knize Tři sociální světy rozlišil čtvrti chudých, ghetta v USA a ve Francii: „Zatímco lidé z předměstí Paříže běžně vycházejí pracovat, nakupovat a bavit se mimo svoji čtvrť, obyvatelé amerických ghett žijí v izolaci od zbytku města po celý život. […] V ghettu to vypadá jako ve válečné zóně.

Opuštěné a vypálené domy a obchody, mezi nimi obrovská rumiště a skládky odpadu […].“ Je velmi pravděpodobné, že problémy Přednádraží představují právě přechod od čtvrti chudých francouzského typu k americkému typu.

Francouzský myslitel Gilles Perrault píše v předmluvě ke sborníku Černá kniha kapitalismu: „Třesoucí se ruce stále početnějších vyděděnců společnosti, kteří živoří na pokraji hojnosti. Ale musí se jednoho dne spojit. A onoho dne pochodeň, kterou nesou, zapálí svět.“ Naděje i tragédie ostravského Přednádraží jsou nadějemi a tragédiemi nás všech. Přednádraží musí žít!

 

Petr Rohel

Článek původně vyšel v říjnové Solidaritě roku 2012