Stanovisko iniciativy ProAlt k protiromským nepokojům a otevřený dopis ČSSD a KSČM

Iniciativa ProAlt považuje události posledních týdnů – narůstající anticiganistické nálady ve společnosti a s tím související nárůst demonstrací změřených proti tzv. nepřizpůsobivým – za velmi znepokojivé a požaduje primárně od levicové politické reprezentace zaujetí jasného postoje, po kterém budou následovat kroky směřující k zlepšení situace sociálně vyloučených v České republice. Vnímáme toto dění jako přímý důsledek nespravedlivé a asociální politiky škrtů, omezující veřejné služby a jistoty sociálního státu. Zároveň do jisté míry vítáme to, že se proti těmto násilným akcím staví určitá část většinové populace a někteří Romové a projevují svůj nesouhlas na veřejných manifestacích.

Domníváme se, že se jedná o nebezpečné vyvření frustrace širokých vrstev
společnosti, směřující na slabší a snadno identifikovatelnou menšinu ve společnosti. Skutečnou příčinu ProAlt spatřuje nikoliv v chování Romů či v údajně přemrštěných sociálních dávkách, ale naopak v nedostatečné sociální politice státu a
v pravicových politikách, které jsou v ČR prosazovány posledních sedm let. Díky pravicové rétorice, rozšířené ve veřejném prostoru, pak mnozí občané, sami ohrožení nezaměstnaností a chudobou, obracejí svůj hněv proti těm, kdo jsou postiženi ještě hůře, místo aby v nich viděli své spojence pro boj za sociální a ekonomická práva. I v současném politickém režimu se tak uplatňuje stará imperiální zásada: rozděl a panuj! Aktuální řešení nevidíme v pokračování těchto politik a už vůbec ne v represi namířené proti Romům, ale naopak ve změně celkové politiky státu směřující k regulaci kapitalismu a k sociálnímu smíru, založenému na boji proti
stále se prohlubující sociální nerovnosti.

Klíčovou roli v této potřebné politice by měla sehrávat současná parlamentní levice (ČSSD a KSČM) a proto v souvislosti s tímto stanoviskem posíláme předsedům a místopředsedům dotyčných stran otevřený dopis, ve kterém formulujeme zejména následující dotazy a požadavky:

  • Jak je možné, že tyto strany – které mají ve svém historickém odkazu boj proti rasismu, fašismu a všem dalším formám vylučování – nezaujaly ústy svých vrcholných politiků jasné stanovisko k současné situaci?
  • Jak je možné, že regionální politici těchto stran podporují formy řešení, které ve skutečnosti řešením ani být nemohou? Např. v Českých Budějovicích bylo 11. července přijato Společné prohlášení rady města a předsedů zastupitelských klubů, které mj. uvádí, že „Opatření dlouhodobá jsou založena především na změně systému výplaty sociálních dávek. Konstatujeme, že k tomu žádnou přímou kompetenci radnice nemá. Jsme připraveni vyvinout veškerý možný tlak na vládu, poslaneckou sněmovnu a senát ke změně legislativy v této oblasti. Zneužívání systému sociálních dávek považujeme za naprosto nepřijatelné.” Přitom bylo již několikrát prokázáno, že tzv. zneužívání sociálních dávek je velice snadno zpochybnitelný populistický konstrukt, který se nezakládá na pravdě (viz např. text Kdo zneužívá sociální dávky?).
  • Jakým způsobem chce ČSSD, resp. KSČM, řešit tuto situaci? Chtějí tyto politické strany přistoupit na pravicovou kryptorasistickou rétoriku z předvolebního období roku 2010, na diskurz o nepřizpůsobivých, o údajném zneužívání sociálních dávek a podobně? Pokud ano, bude jejich politika po případných vyhraných volbách založena také na politice škrtů?
  • Uvědomily si strany ČSSD a KSČM, že podporou Rusnokovy vlády, která evidentně přejímá velkou část agendy TOP 09, ODS a LIDEM, se kromě dosažení významného taktického úspěchu v podobě přiblížení předčasných voleb také do jisté míry přihlásily k její neoliberální agendě?
  • Jak se staví ČSSD a KSČM k výrokům některých jejích ministrů, kteří se snaží svézt na lidové vlně anticiganismu? Odkazujeme zde na výroky ministra kultury Balvína o přílišné štědrosti sociálních dávek (např. zde), resp. ministra vnitra Peciny o tom, že za současnou situaci mohou Romové sami díky svému chování (např. zde). Politické elity v této otázce zatím trestuhodně selhávají, neboť místo toho, aby bojovaly s těmito mýty (o velikosti dávek, dvojím metru apod.), tak je svými nezodpovědnými výroky potvrzují. Zároveň tak bohužel potvrzují svou skutečnou nepřipravenost pro takto významné veřejné funkce.

Vzhledem k uvedenému se iniciativa ProAlt dotyčných politických stran táže, zda chystají po případných vítězných volbách skutečný obrat v politice? Neoliberální vlády Mirka Topolánka, Jana Fischera i Petra Nečase zasely v české společnosti politiku chudoby a nesnášenlivost v míře, která může přerůst v sociální válku.

Levice musí přijít s jiným projektem, který bude zmíněné problémy řešit pomocí plnohodnotné státní politiky zaměstnanosti, posílení prvků sociálního státu a celistvé politiky, která bude namířena proti nešvarům kapitalismu. Iniciativa ProAlt vyjadřuje podiv nad mlčením ČSSD a KSČM k  současné vypjaté situaci a doufá, že se jedná o nedorozumění.

Stop rasismu a stop sociálnímu vyloučení.

Společnost se škrtnout nedá.

 

Kontaktní osoby:
Ondřej Lánský, mluvčí ProAltu, ondrejlansky@proalt.cz, tel.: 605 983 616
Pavel Novák, mluvčí ProAltu, pavel.novak@proalt.cz, tel.: 723 447 596

Praha, 27. 8. 2013


Verze tiskové zprávy v pdf zde.
Otevřený dopis ČSSD zde.
Otevřený dopis KSČM zde.