Vyšla Solidarita 107

obálka solidarita 107Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

v aktuálním čísle Solidarity se věnujeme budoucnosti práce, průmyslové „revoluci“ 4.0, prekarizaci a historii emancipačních bojů pracujících.

Na levici se již nějakou dobu vedou vášnivé diskuze o charakteru pracující třídy a možnostech její emancipace. Obzvláště módním se v českém prostředí staly postmarxistické teorie (zřejmě díky překladu knihy Chantal Mouffe a Ernesto Laclaua Hegemonie a socialistická strategie z poloviny 80. let), jež se snaží nahradit osu třídního boje bojem za osvobození jednotlivých identit.

Dalším pojmem, který nejen v levicových kruzích rezonuje čím dál hlasitěji, je pojem Guye Standinga prekariát. Stále častěji zaznívá, že prekariát nahrazuje zastaralý koncept klasického marxistického termínu pracující třída, jež přestala ve vyspělých zemích víceméně existovat, a tato proměna s sebou nutně nese proměnu charakteru boje na pracovištích.

Ačkoliv výrazná proměna pracovišť v porovnání s 19. stoletím bezesporu proběhla, antagonistický vztah námezdně pracujících vůči firmám a institucím je stále úhelným kamenem současného kapitalismu, který, pokud ztratíme ze zřetele, přijdeme o jediný potenciál zásadní změny systému jakožto celku.

V českém prostředí neutuchá vlna xenofobní hysterie. Posledním úlovkem sociálních sítí se stala „zpěvačka“ a „herečka“ Olivie Žižková se svou skladbou Evropo, dýchej, která kromě přílivu vln posměchu na její osobu poukazuje na znepokojující skutečnost, že široké skupiny lidí nejsou schopny rozlišovat relevantní zdroje od hoaxů a vyložených bludů nebo se nedokáží ubránit nesmyslné paušalizaci. Dalo by se to nazvat internetovou a mediální negramotností, která válcuje českou společnost a vykopává nepřekonatelné názorové příkopy v mezilidské komunikaci. Že se však jedná o problém fatální a mimořádně nebezpečný, je patrné. Dnes jsou údajným zlem a nebezpečím uprchlíci (kteří zde ani nejsou), příště, kdo ví…?

Aby si mohli čtenáři Solidarity udělat detailnější úsudek o složitosti problematiky uprchlické krize, přinášíme obsáhlý rozhovor s dobrovolnicí, jež několikrát v průběhu minulého i tohoto roku pomáhala v krizových situacích přímo na hraničních přechodech mezi Srbskem a Chorvatskem a Makedonií a Řeckem, tudíž mohla situace zhodnotit na vlastní oči.

Příjemný zbytek léta Vám přeje
Dominik Forman
(šéfredaktor)