Limity dobrého člověka

Co to znamená „být dobrým člověkem“? Přímo i nepřímo jsme k tomu často vyzýváni a zdá se, že program „dobrého člověka“ drží nyní v obecném morálním diskurzu významnou pozici, možná i hegemonii. Je zřejmé, co dobrý člověk nedělá – k negativně vymezeným přikázáním z Desatera, která pronikla sítem sekularizace, se zde připojuje požadavek neobchodovat se „špinavými penězi“, nebýt nešetrný k životnímu prostředí, nebýt netolerantní, atd. Toto je naprosté minimum morálky „dobrého člověka“, společnost Google jej vyjadřuje svým mottem …

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 2.1: Marx a Engels o povaze dělnického státu

Zlověstně znějící a obecně nepochopený termín „diktatura proletariátu“ používal Marx a Engels k označení obsahu, ne formy. Nejedná se o druh státu, který by měl nahradit kapitalistický stát. Pojem diktatura zde vyjadřuje prostě jen třídní nadvládu. Diktaturou je v tomto smyslu aténský městský stát, Římská říše, Napoleonova vláda, britská parlamentní vláda, Bismarckovo Německo i Pařížská komuna, neboť ve všech těchto režimech byla nějaká třída, či několik tříd, pod nadvládou jiné třídy. Ve spisech Marxe a Engelse je diktatura …

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.15: Špatné hospodaření vládnoucí byrokracie a 1.16: Rusko – průmyslový gigant

V kapitalismu, založeném na soukromém vlastnictví výrobních prostředků, se kapitalisté řídí tržním mechanismem, jež jim slouží jako jakýsi „finanční kompas.“ Tím jsou determinovány jak ceny výrobních prostředků, tak spotřebního zboží. Kapitalista musí vést přesné účetnictví, přičemž trestem za špatný odhad je finanční ztráta, či, v případě závažné chyby, krach. Ve státem řízeném hospodářství, kde je většina cen určována administrativně a kde reálný příjem ředitele závodu není přímo spojen s reálnou ekonomickou situací jeho …

Co je a co není imperialismus?

Od roku 2001 se v souvislosti s nastupující militaristickou zahraniční politikou administrativy George Bushe II. začala na levici znovu oživovat debata o imperialismu, která zejména po roce 1990 ustoupila do pozadí zájmu. Začátkem roku 2003 v očekávání přicházející americké invaze do Iráku přednesl David Harvey v Oxfordu sérii přednášek o podobě moderního imperialismu, na jejichž základě vznikla ještě téhož roku kniha The New Imperialism. Z živé debaty, kterou tento Harveyho počin inicioval, vám přinášíme shrnutí textu Roberta Brennera …

William I.Robinson: Teorie globálního kapitalismu

V roce 2009 vyšla péčí nakladatelství Filosofia za podpory Centra globálních studií hluboká makrosociologická analýza nejsoučasnějších podob globalizace. Je to kniha Teorie globálního kapitalismu, která se též stručně dotýká souvislostí globalizace a světové hospodářské krize. Autor, profesor na Univerzitě v Kalifornii, se řadu let zabývá globalizací a Latinskou Amerikou. První ze čtyř kapitol zkoumá současné podoby globalizace.Autor je chápe jako epochální proměnu světového kapitalismu.Charakterizuje extenzivní a intenzivní šíření současného kapitalismu.Zatímco extenzivní šíření globálního kapitalismu vede …

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.13: Podřízení člověka majetku

Přetiskujeme další kapitolu z analýzy minulého režimu, kterou vypracoval Tony Cliff ve své knize Státní kapitalismus v Rusku. Článek 6 sovětské ústavy uvádí, že: „půda, voda, lesy, mlýny, továrny, doly, železnice, vodní a letecká doprava, komunikační prostředky, velké státem-provozované podniky (státní statky, strojně-traktorové stanice, atd.) a také základní obydlí ve městech a průmyslových lokalitách jsou majetkem státu, což znamená, že jsou bohatstvím všeho lidu.“ Velmi zvláštní je však na tom jedna věc. Jestliže lidé prostřednictvím …

Ranciére: Rasismus přichází z horních pater

Jacques Ranciére

Chtěl bych věnovat v tomto článku několik poznámek týkajících se pojmu „státní rasismus“. Tyto poznámky jsou protichůdné vůči velice rozšířené interpretaci posledních rozhodnutí francouzské vlády, týkající se Romů a zákazu nošení burky na veřejnosti. Tato interpretace vidí v těchto rozhodnutích snahu využít rasistické a xenofobní nálady s účelem lehkého zisku volebních preferencí. Tato domnělá kritika se zakládá na předpokladu, že rasismus je lidovým pocitem a že je iracionální a vystrašenou reakcí zpátečnických vrstev, které nejsou schopné se …

Státní kapitalismus v Rusku: Kapitola 1.14: Změny v přerozdělování

Gulag

Přetiskujeme další kapitolu z analýzy minulého režimu, kterou vypracoval Tony Cliff ve své knize Státní kapitalismus v Rusku. Lenin ve svých Dubnových tezích prohlásil, že naší stranickou politikou je prosazování systému, ve kterém budou volení a kdykoli odvolatelní úředníci dostávat stejný plat jako dělníci. V díle Stát a revoluce (srpen-září 1917) se zabýval otázkou způsobu vyplácení mezd a platů bezprostředně po socialistické revoluci – tj. ve společnosti, která v sobě „… z ekonomického, morálního i intelektuálního hlediska nese znaky starší společnosti, …

Marxismus a anarchismus

Marxismus a anarchismus

Motto: „Připomíná mi to vypravování o anarchistech a bolševicích -“ „Mnoho na svou dobu uměli a taky dokázali.“ Egon Bondy, Cybercomics[1  ] „Jeho anarchismus byl vyjádřením, ačkoliv teoreticky nesprávného, skutečně proletářského pobouření  ohledně podlosti kapitalistického světa a podlosti těch socialistů a syndikalistů, kteří se před tímto světem plazili po  kolenou“ Lev Tro ckij nad rakví známého anarchisty[2] „Veďme dobrou a čestnou polemiku.“ Anarchista Proudhon v dopise Marxovi[3] Autentický marxismus a anarchismus spolu v České republice v polistopadové době koexistují již …

Marxismus a etika

“Namísto staré buržoazní společnosti, s jejími třídami a třídními antagonismy, bychom měli mít společenství, ve kterém je svobodný rozvoj každého podmínkou pro svobodný rozvoj všech.“ Existuje rozšířený mýtus, že Marx buď etiku odmítal, nebo je jeho etika přinejmenším nekoherentní. Tyto teze jsou povrchní. Argumentoval například, že protiklady mezi kapitalisty a pracujícími „otřásly základem veškeré morálky, ať už morálky asketismu nebo potěšení,“ používal morální jazyk, aby odsoudil „upírskou“ povahu kapitalismu a ty, kdo jsou najatí, …