Milionář versus aktivista

Milionář versus aktivista

Protest v Kyselce. Za V. Klausem je majitel KMV, A. Pasquale

Naše společnost není založená na rovnosti. I když se v Listině základních práv a svobod ČR dozvíme, že: ,,Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné,“ skutečnost, se kterou se v praxi setkáváme, svědčí o opaku.

Tento článek je tom, co si nemůže dovolit aktivista, který se snaží o záchranu kulturního dědictví. A na druhé straně o tom, co je dovolováno milionáři, který vydělává stamiliony korun ročně za to, že těží z přírodního bohatství.

 

V čem žijeme

Alessandro Pasquale, majitel Karlovarských minerálních vod, se před Vánoci roku 2011 vyjádřil těmito slovy: ,,Naštěstí už nejsme v komunismu, aby lidé mohli diktovat, co má firma dělat se svými zisky.“2. Zisk Karlovarských minerálních vod (KMV) za rok 2010 činil cca 300 milionů Kč. Tuto společnost vlastní italská rodina Pasquale prostřednictvím své firmy Ronaldsay B.V. se sídlem v Nizozemsku.

Panu Pasqualovi můžeme dát za pravdu v tom, že nežijeme v komunismu. Avšak pokud tím měl na mysli režim před rokem 1989, tak ani tehdy neměli běžní občané tu moc rozhodovat o tom, co se stane se zisky tehdy národních podniků vlastněných státem. Ovšem tenkrát šlo o podniky, jejichž výtěžek přispíval k životu a ekonomice Československa, nikoliv pouze jedné rodiny a podniku majícího sídlo v jiné zemi.

Všeobecně je však systém, který tu panuje, nazýván demokracií – slovem, které v překladu znamená vláda lidu. Pokud by tu tedy demokracie opravdu existovala, mohli by lidé, například v referendu, rozhodovat také o tom, co by měl pan Pasquale s penězi, které získal z našich přírodních zdrojů léčivé minerální vody, udělat.

Dnes však již řadu let žijeme v kapitalismu, kde je normální, že také přírodní zdroje vlastní jedinci, kteří na nich vydělávají miliony, a zisky, které jim z toho plynou, převádějí do svých společností v jiných státech, kde jsou pro ně výhodnější daně. Je tento stav v pořádku? Pro bohaté majitele ano – přišli, měli peníze, koupili si, jako i v případě KMV, většinu akcií a poté vytěsnili drobné akcionáře, kterým nabídli odkup akcií, které podhodnotili.1 Pro politiky, kteří shledávají dnešní systém vyhovujícím, nechtějí ho měnit a zemi řídí plus mínus stejně jako vládnoucí strany před nimi, je to také v pořádku, neb toto je běžné tržní chování založené na tom, že kdo má dost peněz, ten má i moc a právo na nákup toho, čeho se mu zamane, včetně přírodního bohatství, které by mělo patřit všem.

Ano, ještě že žijeme v kapitalismu, a ne v nějakém jiném systému, kde by výše popsané nebylo možné. Lidé však nemají na výběr pouze ze dvou systémů, jak je nám všeobecně podstrkováno – buďto budete žít v systému, jaký máme – místo slova kapitalismus se používá slovo demokracie, anebo hrozí, že se vrátíme do předchozího zlého komunismu.

 

Vnitřek jednoho z objektů lázní Kyselka. Negativní reklamu mají KMV zdarma. (zdroj fota: http://petrkrejci.bigbloger.lidovky.cz)

Na co využít zisk?

K jakým účelům by společnost KMV mohla využít svých nemalých zisků? Odpověď je snadná. Památkově chráněných objektů v Mattoniho areálu, které chátrají, není málo. KMV mají ve vlastnictví 7 budov a firma C.T.S.-Duo, která pronajímá své pozemky KMV a umožňuje jim na nich provádět vrty, jich vlastní 13. V září roku 2011 představily svůj projekt KMV společně s C.T.S.-Duo, ve kterém počítají s opravou jen devíti objektů z dvaceti. Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD), která se mimo jiné zabývá také případem lázní Kyselka, se domnívá, že KMV jde především o to, jak lokalitu vyčistit a zachovat jen minimum objektů. Asociace přišla s variantou, aby na ni byly budovy bezúplatně převedeny. Smlouva by měla dodatek, že v případě, když asociace jejich rekonstrukci nezajistí do šesti let, vrátí je zpět.

KMV na tuto variantu nepřistoupily. ,,Chtěli od nás, abychom jim doložili, že máme finanční zajištění projektu. Jenomže ani oni zatím nemají s penězi jasno,“ řekl viceprezident ASKORD Martin Kadrman.

Stále na seznamu kulturních památek

Dnes již bývalý ministr kultury Jiří Besser zamítl v listopadu 2011 rozklad z 5. září 2011, čímž potvrdil to, že areál lázní Kyselka zůstává zapsán mezi kulturními památkami. ,,Ministerstvo kultury shromáždilo všechny potřebné podklady a na základě jejich řádného vyhodnocení dospělo k závěru, že nebyl prokázán mimořádně závažný důvod pro zrušení prohlášení předmětného souboru za kulturní památku, neboť doposud vykazuje znaky kulturní památky ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. (…) Jednotlivé objekty souboru se vlivem dlouhodobé absence údržby nacházejí v havarijním stavu, nicméně jejich obnova je i z hlediska památkové péče nadále uskutečnitelná a žádoucí. Rozhodující část památkových hodnot těchto budov spočívá zejména ve skutečnosti, že jsou nedílnou součástí unikátního urbanisticko-krajinného celku lázní Kyselka. Existence předmětných budov je proto nezbytná pro zachování historické celistvosti a autentického uspořádání tohoto celku. Navzdory ztrátě části památkových hodnot, zejména cenných interiérů a některých konstrukcí, se i nadále jedná o historicky a architektonicky významný a půdorysně zachovaný soubor nemovitostí. Tyto závěry jsou zřejmé i z odborného posouzení rozsahu ohrožení a uchování památkových hodnot areálu, které zpracoval v březnu 2011 Národní památkový ústav, ú.o.p. v Lokti, kde byl posouzen každý objekt areálu samostatně a kromě památkového zhodnocení a popisu současného stavu konstrukcí obsahuje tento dokument i návrh nutného opatření pro záchranu a uchování staveb.“3

Logo Heinricha Mattoniho v Lázních, dříve obklopené architektonickou krásou, dnes v ruinách

Jak dlouho vydrží?

KMV a C.T.S.-Duo se dlouhodobě snaží, aby byly objekty v lázních vyškrtnuty ze seznamu kulturních památek a nechávají je schválně chátrat, aby nakonec byly prohlášeny za neopravitelné a ony mohly většinu z nich srovnat se zemí. Památkáři a Ministerstvo kultury jim zatím nedávají za pravdu. Zároveň však nechávají kulturní památku lázně Kyselka v jejich rukou. Bohužel, stát u nás nevyvlastňuje objekty, včetně kulturních památek, o které se jejich majitelé nestarají. A tak historické objekty v Kyselce dál chátrají a čím dál více spějí k zániku. Může se stát třeba to, že v areálu vypukne požár a budovy lehnou popelem, jak se to stalo v případě Petrovy boudy v Krkonoších. Ta byla kulturní památkou a její majitelé ji také nechali chátrat. Nakonec vyhořela v červenci 2011. Zda byla zapálena majitelem, zůstává otázkou.

KMV jde o pozemky

Karlovarským minerálním vodám, jakožto výrobci minerálek, nejde o historickou a kulturní hodnotu lázní Kyselka, ani o tamní genius loci, ale o to, co je pod nimi, tedy o léčivé prameny. Existují domněnky, podle kterých je C.T.S.-Duo tzv. bílým koněm KMV, který dostal za úkol areál Lázní koupit, nechat zchátrat objekty do té míry, až by byly prohlášeny za neobnovitelné, následně by byly beztrestně zbourány a pozemky prodány KMV, které by tak získaly cenné pozemky a vyšly z toho všeho s čistým štítem, protože vina za zchátrání by padla na bílého koně – C.T.S.-Duo. Této firmě by takováto pověst zřejmě nijak neuškodila, protože předmětem její činnosti je: zprostředkování obchodu; činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců; zprostředkování služeb a koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné. Tedy znechucení veřejnosti, které by velmi pravděpodobně nastalo po srovnání lázní Kyselka se zemí, by spíše mohlo mít velmi negativní dopad na prodejnost produktů firmy KMV. C.T.S.-Duo, by si naopak mohla polepšit, protože její služby by se ukázaly být výhodné pro zájemce, kterým by šlo o to, jak se vyhnout rekonstrukcím objektů, a zbavit tak pozemky pro ně nechtěných staveb, aby je mohli poté využít podle libosti.

Provázanost majitelů KMV, tedy rodiny Pasqualů, s lidmi z C.T.S.-Duo domněnky o bílém koni podporuje. Na serveru euro.cz se uvádí: ,,C.T.S.-Duo se v Česku stará o italské podnikatele, přičemž Alessandro Pasquale a jeho otec Antonio, který mu firmu nedávno předal, jsou italští Švýcaři. Antonio Pasquale také sedí s jednatelem společnosti C.T.S.-Duo Petrem Dostálem v představenstvu Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové komory.“

O parcely je nouze

Jak uvádí server euro.cz v článku ,,Promrhané Mattoniho dědictví“, většinu své dosavadní těžby provádí KMV na pronajatých pozemcích vojenského prostoru, na 17 331 metrech čtverečních, které vlastní státní podnik Vojenské lesy a statky. Smlouvu s nimi podepsaly v roce 2003, a to na dlouhých 49 let. Za jeden metr čtvereční půdy, z které KMV čerpá minerální vodu, platí 315 Kč za rok. Včetně přirážek za části, kudy vede potrubí, a ročního poplatku za omezení užívání pozemků zaplatí KMV ročně kolem 6 milionů Kč. Tato částka v porovnání se stamilionovými ročními zisky KMV je pro tuto firmu mimořádně výhodná. Vlastní pozemky na neomezeně dlouhou dobu jsou však jistější než pronájem, podezřele levný a jednostranně výhodný pro KMV. Co kdyby stát změnil názor.

KMV mohou také plánovat rozšíření zázemí a výrobních kapacit. V obci Kyselka již nejsou pozemky na prodej a ve vojenském prostoru by nebylo možné toto zázemí vybudovat. Územní plán sice ani v areálu chátrajících lázní neumožňuje jiné aktivity, než jaké jsou možné v lázeňské zóně, avšak ke změnám územních plánů dochází.
Aktivista X milionář

Viceprezident ASORKD Ing. Martin J. Kadrman nazval během protestu za záchranu lázní Kyselka při tamní návštěvě prezidenta Klause 13. 9. 2011 A. Pasqualeho dobytkem, a to v souvislosti s neutěšeným hygienickým stavem památkově chráněného domu Stallburg v Kyselce, ve kterém donedávna žili nájemníci. Výkaly jim mnoho let vytékaly do sklepa, do domu zatékalo a Karlovarské minerální vody, které jsou již dvacet let majitelem objektu, odmítaly platit základní rekonstrukční práce. „Ti lidé prokazatelně od roku 2001 žádali Mattonku o provádění základní údržby domu. Mattonka jejich žádosti nikdy nevyslyšela. Osudům lidí se věnovala média, obec pro ně neudělala za tu dobu zhola nic. Žili tam jak ve středověku,“ zdůvodňuje své rozhořčení Kadrman s tím, že za svým výrokem si stojí.

Milionář Pasquale nenechal slova pana Kadrmana bez odezvy: „Když pan Pasquale procházel okolo, zeptal jsem se jej veřejně, proč jeho společnost za dvacet let do domu nevložila ani korunu, když na objektu padá komín a je poškozená kanalizace domu, takže výkaly vytékají do sklepa objektu. Odvětil mi, abychom místo slov začali něco pro záchranu Kyselky činit. Proto jsem na něj zvolal, že je dobytek. Na to se pan Pasquale ke mně vrátil s tlumočníkem a žádal, abych mu to ještě jednou zopakoval. Což jsem také učinil. Přiblížil se ke mně poté na krok a dal mi facku,“ dodal Kadrman. Vše sledovala policie. „Chtěli jsme po přihlížejících policistech, aby incident na místě řešili. Oznámili nám, že nic neviděli a jestli se cítíme poškození, tak máme vše nahlásit na policejní služebně,“ uvedl Kadrman. Video z incidentu, které je ke zhlédnutí na internetu, jasně ukazuje, že šlo o napadení A. Paqualem. „Už ráno před příjezdem prezidentské návštěvy nám chtěl pan Pasquale vzít dva transparenty a hodit je do řeky Ohře,“ řekl Kadrman.

V. Klaus při návštěvě Kyselky

Vyústění

Máme tady aktivistu, který nazval milionáře dobytkem, protože nechal léta bydlet obyvatele svého domu v nevyhovujících hygienických podmínkách. A na druhé straně máme milionáře, který za slova dal dotyčnému facku, a policie dělá, že nic nevidí. Ano, milionáři nejsou zvyklí, že jim lidé říkají, co si myslí. Milionářům se má jen poklonkovat a uctivě a poníženě je prosit, aby se smilovali, aby lidé v jejich domech mohli žít důstojně.

A jak to celé dopadlo? V den incidentu podal pan Kadrman na policii oznámení ve věci fyzického napadení. Na návrh pana Pasquala, který podal dva měsíce po incidentu, bylo s M. Kadrmanem zahájeno obcí Kyselka řízení pro podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití. Následně svolala přestupková komise v té věci neveřejné ústní jednání. Toho se M.Kadrman z důvodu vzdálenosti z místa bydliště nemohl zúčastnit, a tak poslal své vyjádření, v němž mimo jiné napsal:,,V každé jiné zemi by byl takový podnikavec hnán bičem, v naší zemi se cítí být krácen na svých právech, když po právu nazván dobytkem. (…) Snad jen člověku s poruchou osobnosti je absolutně jedno, v jakých životních a hygienických podmínkách žijí lidé, kteří mu za takto otřesné bydlení platí pravidelný měsíční nájem. (…)“ 4

Přestupková komise obce Kyselka nakonec rozhodla, že obviněný Martin Kadrman ,,ublížil navrhovateli na cti tím, že ho urazil“ a uložila mu pokutu 2000 Kč plus 1000 Kč za náklady řízení. A. Pasquale dostal pokutu 2000 Kč. Starostka obce Kyselka Eva Hoffmanová na adresu milionáře Pasqualeho uvedla: ,,Pokuta, kterou pan Pasquale jako chlap hned na místě uhradil, byla vyšší, než jakou dostal pan Kadrman.“5 Ano, milionář Don Pasquale, pro kterého nějaká ta tisícovka je jako kapesné, jakousi pokutu na místě údajně zaplatil, a je tedy proto podle očividně nestranné starostky správný chlap.

Martin Kadrman se proti pokutě odvolal a uvedl: ,,Celé řízení vyvolává mnoho otázek, na které neznáme odpovědi. (…) s přestupkovou komisí má žalobce nadstandardní vztahy, protože o výsledku řízení věděl dřív, než bylo poštou odesláno. Pasquale měl být správními orgány důrazně vyrozuměn, že v českém ústavním pořádku je zakotveno, že‚vlastnictví zavazuje‘. Měl by pochopit, že bezohledným ziskovým podnikáním vedle kulturních památek ve vlastnictví téhož subjektu, jež se mění po řadu let v ruiny, Pasqule sám určuje, jak je a bude ve veřejnosti vnímán a nakolik bude narušena jeho pověst. Pokud si ji tímto dlouhodobým chováním sám poškodil, stěží se může pak domáhat nápravy tohoto stavu. Alessandro Pasquale je odsouzeníhodná a zavrženíhodná osobnost, a to nejen pro naprostou ignoranci kulturního dědictví země, ve které podniká, ale i pro jeho ignoranci životních podmínek lidí, kteří v jeho objektu mnoho let bydleli. To, co jsem řekl, bylo adekvátní kritizované realitě a nevybočovalo to z pravidel slušnosti.“4

Pokuta KMV

Oddělení památkové péče Karlovarského magistrátu udělilo KMV letos pokutu 1,8 milionu korun kvůli zanedbání péče o památkové objekty vila Stallburg, Löschnerův pramen a bývalý hotel Praha. ,,Částka se blíží horní hranici, kterou můžeme udělit,“ řekl vedoucí oddělení památkové péče karlovarského magistrátu Antonín Haidlmaier s tím, že maximální možná pokuta je dva miliony korun. ,,Je nám jasné, že sankce opravu objektů v Kyselce nezajistí. Nemůžeme ale jenom přihlížet devastaci památek,“doplnit Haidlmaier. 6 Sankce dosud nenabyla právní moci.

Přestože je nezpochybnitelným faktem, že tyto objekty jsou v zdevastovaném stavu, generální ředitel Karlovarských minerálních vod a člen rodiny jejich majitelů se i proti takto směšně malé pokutě bouří. ,,V případě nutnosti se Karlovarské minerální vody budou bránit správní žalobou. Správní řízení bylo od samého počátku vedeno tendenčně se záměrem bez ohledu na zjištění a důkazy udělit exemplární pokutu,“ uvedl Pasquale. Dále tvrdí, že objekty v Kyselce nikdy KMV nevlastnily: ,,KMV nikdy nevlastnily objekty bývalých lázní a nemohou nést odpovědnost za změnu krajinotvorné a urbanistické hodnoty v celém komplexu. Každý vlastník památkově chráněných objektů může být činěn odpovědným jen za jím vlastněné objekty, ne za objekty jiných.“7

„Sedm památkově chráněných domů ve vlastnictví KMV je v jejím majetku dvacet let. Jejich stav rozhodně ukazuje na to, že tato firma neplní povinnosti vlastníka, jak jim předepisuje památkový zákon,“ dodal Pavel P. Ries, prezident ASORKD. 8

Don Pasquale tvrdí, že KMV nikdy nevlastnily objekty v bývalých lázní, ale vždy zapomene dodat, že zde vlastní všechny pozemky kolem těchto objektů, včetně přístupových cest a dělají tak, ve spolupráci se spřátelenou firmou C.T.S. Duo, dlouhý nos na veřejnost a jakoby říkaly: Ty barabizny nás nezajímají, my chceme pozemky s vodou, z těch bude kšeft!  Pokud nám necháte většinu budov zbourat, tak vám milostivě pár zachráníme. Které to budou určíme samozřejmě my a ne nějací památkáři.4

C.T.S. Duo pokutu nedostane

Mluvčí města Karlovy Vary Jan Kopál uvedl, že s firmou C.T.S. Duo není vedeno žádné řízení o pokutě. Podle něj vedli památkáři v prosinci s touto společností řízení o provizorním zakrytí Ottova pramene. ,,Prozatím firma všechny požadavky plní, čekáme na provedení dalších prací,“ řekl Kopál.9

I když tato firma nedělala nic, aby kulturní památky v jejím vlastnictví opravila, a nechala je pustnout, provizorní zakrytí igelity a jakési plány na záchranu jen pár objektů stačí, aby se vyhnula byť směšně malé pokutě.

Plán ASORKD

Ve své tiskové zprávě z 9. února 2012 přináší ASORKD návrh řešení pro Kyselku. Píše se v ní mimo jiné toto: ,,Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR (ASORKD) nabízí Karlovarským minerálním vodám, a.s. (KMV) pomocnou ruku a navrhuje jim, aby společně se zástupci samospráv, památkářů a občanských iniciativ založili obecně prospěšnou společnost (o.p.s.), na kterou by byly převedeny památkové objekty v Kyselce. ASORKD k založení o.p.s. v minulých dnech vyzvala KMV i C.T.S.-DUO, které objekty v lázních Kyselka vlastní, ale nestarají se o ně. Do majetku o.p.s. by měly být podle návrhu převedeny i pozemky včetně přístupových cest, které na podzim roku 2010 KMV koupily od C.T.S.-DUO. Této společnosti, která je s Mattonkou personálně propojena, tak zůstaly jen samotné budovy, se kterými si však neví rady. (…) ASORKD navrhuje, aby se Mattonka na následujících patnáct let zavázala, že na konto o.p.s., která objekty bude opravovat a provozovat, bude posílat 15 haléřů z každé prodané lahve z každého svého produktu, který na trhu mají. (…)

„Firma Karlovarské minerální vody dala v roce 2010 a 2011 do reklamy, podle informace Marketingových novin, celkem 937 841 949 Kč, pokud by 10% z této částky věnovala na opravu památkově chráněných domů v jejím majetku, nemusela dnes čelit pokutě ze správního řízení. Pokud KMV přistoupí na náš návrh 15 haléřů z každé láhve jejich produktů na obnovu památkového komplexu v Kyselce, přinese jí to mnohem větší reklamu než získala za uvedenou částku,“ říká Pavel P. Ries, prezident ASORKD.

Předložený návrh KMV je nereálný

KMV v září předložily návrh počítající s demolicí téměř všech památkově chráněných budov. Krátce poté vydalo Ministerstvo kultury rozhodnutí, které zamítlo podnět C.T.S.-DUO na sejmutí památkové ochrany z lázeňských objektů, které měly být podle plánu zdemolovány. „Představený projekt je nereálný, protože nerespektuje právní stav věci. Nemohou přeci zdemolovat to, co je památkově chráněno. Ministerstvo kultury svůj postoj zřejmě neplánuje změnit, když v listopadu loňského roku vydalo rozhodnutí, které vylučuje demolici jakékoliv z dvaceti budov. Plán podpořený Václavem Klausem je mrtvý,“ dodává Martin J. Kadrman, viceprezident ASORKD.“

Petice

Na stránkách www.zachrante-lazne-kyselka.cz je možnost podepsat petici za zastavení devastace a za záchranu lázní Kyselka.

 

Dana Hladíková

2. www.lidovky.cz

1 Když valná hromada KMV rozhodla v roce 2005 o odkoupení jejích akcií majoritním vlastníkem – Ronaldsay B.V. – od drobných akcionářů, došlo k tomu, že cena akcií byla podhodnocena. Dle Radka Vorla, jednoho z tehdejších akcionářů, byla při  stanovení ceny za akcii použita nevhodná metodika. Uvedl, že při  použití metody obvyklé v Evropské unii by se došlo k ceně asi 42 000 Kč za akcii. Po odečtení srážek za minoritu pak k  ceně 30 000 Kč. Místo toho však byla akcionářům nabídnuta částka pouhých 11 500 Kč za akcii. (www.stary.agroweb.cz) Ocenění provedla firma Ernst & Young, ta samá firma, která dle České spořitelny podhodnotila v roce 2011 cenu společnosti Sazka o 1,3 miliardy Kč při jejím prodeji.

4 www.zachrante-lazne-kyselka.cz

4

6 www.vary.idnes.cz

7 www.ctk.cz

8 www.karlovarsky.denik.cz

4 www.zachrante-lazne-kyselka.cz

9 www.aktualne.centrum.cz